Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Překlady

Naši překladatelé
svými jazyky žijí.

Odborné texty

Překlad odborných medicínských, technických či IT dokumentů.

Soudní ověření

Potřebujete soudně ověřený překlad? Stačí říct.

Tlumočení

Díky našemu tlumočení
nebudete zaskočeni.

Korektury

Korektury textů nejen cizích jazyků, ale i češtiny.

Expres

Naše překlady jsou tak rychlé, že se nestačíte ani ohlédnout.

 

Ceník

Překlady

Zajišťujeme kvalitní překlady textů za velmi přijatelnou cenu.

Výpočet rozsahu zakázek provádíme na tzv. normostrany (NS), kdy jedna normostrana je definována jako 1800 znaků včetně mezer, tj. 30 řádek po 60 znacích.
Ceny jsou uvedeny bez DPH, je třeba k nim připočítat aktuálně platnou sazbu DPH, nyní ve výši 21 %.

Minimální účtované množství standardního textu je polovina normostrany; u textu převyšujícího polovinu normostrany se provádí zaokrouhlení na nejbližší desetinné místo směrem nahoru.
U překladů s ověřením je nejmenší účtovanou jednotkou 1 normostrana a zaokrouhlení se provádí na celé normostrany nahoru.

Typ službyCena za NS bez DPH
Překlady z češtiny do angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ukrajinštiny a ruštiny 335 Kč
Překlad z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ukrajinštiny a ruštiny do češtiny 295 Kč
Překlad z češtiny do slovenštiny a naopak 200 Kč
Překlad z češtiny do cizího jazyka a naopak – ostatní evropské jazyky výše neuvedené 425 Kč
Překlad z cizího do cizího jazyka (podle kombinace) 510-700 Kč
Ověření překladu soudním tlumočníkem 120 Kč
Jazyková korektura češtiny od 70 Kč
Jazyková korektura cizího jazyka od 130 Kč
Příplatky za spěšnost (více než 6 NS/den) 20-50%
Příplatky za náročnou grafickou úpravu (vkládání tabulek, grafů, schémat, fotografií apod.) 10-30%
INDIVIDUÁLNÍ CENY PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY

Tlumočení

Nabízíme služby doprovodného (informativního) a konsekutivního (následného) tlumočení, také tlumočení úředních jednání soudním tlumočníkem (před soudy a policií, na valných hromadách, zasedáních,…).

V případě potřeby dlouhodobějšího tlumočení (nebo např. s výjezdem do zahraničí) je zákazník povinen zajistit tlumočníkovi náležité ubytování a stravu po celou dobu pobytu. Ceny takových tlumočení - s výjezdem po ČR nebo do zahraničí se sjednávají individuálně. Jsme případně schopni zajistit i tlumočníka co nejblíže místu konání tlumočení (na vyžádání).

Příklad cen za tlumočení (bez DPH) uskutečněné v Praze:

Službado 4 hod4 - 8 hod > 8 hod
doprovodné 2.360 Kč 4.690 Kč + 590 Kč/ hod
konsekutivní 2.790 Kč 5.490 Kč + 690 Kč/ hod
soudní 3.490 Kč 6.490 Kč + 900 Kč/ hod
simultánní (kabinové, šušotáž) ceny na vyžádání

Za práci tlumočníka se považuje nejen bezprostřední promluva tlumočníka, ale též prostá nutná přítomnost tlumočníka u zákazníka v době, kdy neprobíhá komunikace, tedy tzv. prostoje.

 

Zeptejte se nás